รายการโลก 360 องศา เป็นสารคดีโทรทัศน์ ที่นำเสนอเรื่องราวในต่างประเทศ หลากแง่มุม ครอบคลุมทุกมิติ
สอดคล้องกับแนวคิด 360 องศา เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับปลายทางที่นำเสนอ
นำเสนอครั้งแรก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546
โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการนำเสนอให้สอดคล้องกับยุคสมัยและพฤติกรรมการรับชมสื่อที่เปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่ ยุคแอนะล็อก จนถึงยุคดิจิทัล มาจนกระทั่งยุคโซเชียลมีเดีย

ทำให้ทุกวันนี้ “โลก 360 องศา” จึงไม่ได้ เป็นเพียงรายการสารคดี โทรทัศน์ เท่านั้น
แต่ยังเป็นเนื้อหาที่รับชมได้ ผ่านช่องทางที่หลากหลายขึ้น

ที่ปรึกษาด้านงานโฆษณาประชาสัมพันธ์

Communication Consulting

จัดทําแผนยุทธศาสตร์

จัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์

สร้างสรรค์ชิ้นงานประชาสัมพันธ์

งานบริหาร / งานจัดกิจกรรม

Event Management

 

 

วางแผนสื่อ

Media Agency

วางแผนสื่อให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์

 

วางแผนสื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
และพฤติกรรมการรับสื่อ

 

วางแผนสื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณและวัตถุประสงค์

งานผลิตและให้บริการ

Production House

ผลิตสื่อโทรทัศน์

ผลิตวีดีโอพรีเซนเทชั่น

ผลิตภาพยนตร์โฆษณา

ผลิตบทความ

ผลิตป้ายโฆษณา

ผลิตสื่อวิทยุ

ให้เช่าอุปกรณ์

บริการทีมงานผลิต

ผลิตรายการโทรทัศน์

Television Production Company

สารคดีเกี่ยวกับต่างประเทศ

สารคดีเชิงสืบค้น

สารคดีสร้างสรรค์สังคม