รายการโลก  360  องศา  เป็นสารคดีโทรทัศน์  ที่นำเสนอเรื่องราวในต่างประเทศ  หลากแง่มุม  ครอบคลุมทุกมิติ  สอดคล้องกับแนวคิด  360  องศา  เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง  เกี่ยวกับปลายทางที่นำเสนอ
นำเสนอครั้งแรก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546  โดยมีการปรับปรุงเนื้อหา  และวิธีการนำเสนอให้สอดคล้อง  กับยุคสมัยและพฤติกรรมการรับชมสื่อที่เปลี่ยนแปลง  ตั้งแต่  ยุคแอนะล็อก  จนถึงยุคดิจิทัล  มาจนกระทั่งยุคโซเชียลมีเดีย

ทำให้ทุกวันนี้  “โลก  360  องศา”  จึงไม่ได้เป็นเพียง  รายการสารคดีโทรทัศน์  เท่านั้น  แต่ยังเป็นเนื้อหาที่รับชมได้ ผ่านช่องทางที่หลากหลายขึ้น

ที่ปรึกษาด้านงานโฆษณาประชาสัมพันธ์

Communication Consulting

จัดทําแผนยุทธศาสตร์

จัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์

สร้างสรรค์ชิ้นงานประชาสัมพันธ์

งานบริหาร / งานจัดกิจกรรม

Event Management

 

 

วางแผนสื่อ

Media Agency

วางแผนสื่อให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์

 

วางแผนสื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
และพฤติกรรมการรับสื่อ

 

วางแผนสื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณและวัตถุประสงค์

งานผลิตและให้บริการ

Production House

ผลิตสื่อโทรทัศน์

ผลิตวีดีโอพรีเซนเทชั่น

ผลิตภาพยนตร์โฆษณา

ผลิตบทความ

ผลิตป้ายโฆษณา

ผลิตสื่อวิทยุ

ให้เช่าอุปกรณ์

บริการทีมงานผลิต

ผลิตรายการโทรทัศน์

Television Production Company

สารคดีเกี่ยวกับต่างประเทศ

สารคดีเชิงสืบค้น

สารคดีสร้างสรรค์สังคม