ที่ปรึกษาด้านงานโฆษณาประชาสัมพันธ์

Communication Consulting

จัดทําแผนยุทธศาสตร์

จัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์

สร้างสรรค์ชิ้นงานประชาสัมพันธ์

งานบริหาร / งานจัดกิจกรรม

Event Management

วางแผนสื่อ

Media Agency

วางแผนสื่อให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์

 

วางแผนสื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
และพฤติกรรมการรับสื่อ

 

วางแผนสื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณและวัตถุประสงค์

งานผลิตและให้บริการ

Production House

ผลิตสื่อโทรทัศน์

ผลิตวีดีโอพรีเซนเทชั่น

ผลิตภาพยนตร์โฆษณา

ผลิตบทความ

ผลิตป้ายโฆษณา

ผลิตสื่อวิทยุ

ให้เช่าอุปกรณ์

บริการทีมงานผลิต

ผลิตรายการโทรทัศน์

Television Production

สารคดีเกี่ยวกับต่างประเทศ

สารคดีเชิงสืบค้น

สารคดีสร้างสรรค์สังคม